"Романы яг сарэнгэ свэтинэла" // - Цыганский костёр всем светит.

Пало Вэшоро

Ай пало вэшоро
Заря ли-нэ залэелапэ,
Чаворо, галёв, сутя,
Просовэлапэ.
Ай, просовэлапэ,
Ай, пхэнори ж мири,
Сомнакунинька чиргенори.
Ай побагава мэ,
Ай, покхэлава мэ,
Ваш тумэнге, рома,
Да ромалэ-лэ!