"Романы яг сарэнгэ свэтинэла" // - Цыганский костёр всем светит.

ШТАР ГИЛЯ

Осенякири гилы
(Поль Верлен, пер. с фр.)
Сыр дэна хгундя
Тырэ башадя,
Мири ту осинь,
Чингрэн илорэ
Тырэ насвалэ
Гудлорэ глосья.
Саро мэ издрав
Дрэ дар, сыр шунав:
Марэл о часо.
Мри бахт нашады,
Мри дукх джянгады
Пхэнэл ман: "На сов!"
Псирав дрэ ясва
Про дром адава,
Кай сыкавэла
Балвал - э чюпны,
Йой ман сыр патрин
Шуко традэла...
Гимно ваш Россиякири Федерация
Россия сы свято амари держава,
Россия сы Пхув амари камлори!
Бари тыри зор, зоралы тыри слава -
Прэ бут шэлбэрша миштыпэн-бахт тыри.
Бахт тукэ, Пхув амари, яв воляса,
Дай манушэнгэ-пшалэнгэ лачи!
Пхурэ дадэндыр амэ сам годяса!
Бахт тукэ, Пхув, тэ патыв бут чачи!
Ко татэ паня пашратякрэ ивэндыр
Пашлэ сы вэша, барвалы риг бари.
Ту сан екхори, лачедыр ту ваврэндыр,
Дэвэл тут ракхэл, Родно Пхув амари!
Дрома тэ родас пэскэ бахт, кай дживаса,
Бэрша сыкавэна амэнгэ шукир.
Амэнгэ зор дэла да Пхув, ла камаса,
Авэла адяк, на авэла вавир!
На романэс кэрэса, морэ...
- На романэс кэрэса, морэ,
Мусэр бравинта залпа пьес!
- Ту кокоро адяк кэрэса,
Патыв пшалэскэ на отдэс!
И дуй мурша заспоринэна,
Лав пиро лав, дыкх! марибэн...
Мро Дэвла, со йонэ кэрэна?..
Тумэ адякэ на кэрэн!
Екх дад, екх дайори тумэндэ,
Екхэ марэстыр баринэ.
Коли екх дром лачо пшалэндэ,
Бахт дорэсэна дуй-джинэ.
Карик мэ джява, о ракло тэрно?
Карик мэ джява, о ракло тэрно?
Ададывэс и о кхам сы харкуно!
Карик тэ джяв, кай ловорэ тэ лав?
Дро баро форо дром нанэ, екх лав!
Карик тэ джяв, кай ловорэ тэ лав?
Дро баро свэто бахт нанэ, екх лав!
Латхава пэскэ мэ лава нэвэ,
Тэ дав гаджескэ, тэ лав ловорэ.
Кхэрэ палэ йавава, сыр о рай:
Екх мол дживава - акана-адай.
Карик тэ джяв, кай ловорэ тэ лав?
Дро баро свэто бахт нанэ, екх лав!
Адякэ кана парувава, пхэнэ!
Пал екх хгасприн бикнава жужо рат.
хГалёв, не продается вдохновенье,
Но можно, Дэвла, рукопись продать!
Карик тэ джяв, кай ловорэ тэ лав?
Дро баро свэто бахт нанэ, екх лав!